2017-04-04

Status prawny

UCHWAŁA NR XVI/302/15
RADY MIASTA OPOLA
z dnia 29 października 2015 r.
 
zmieniająca uchwałę w sprawie reorganizacji Zespołu Placówek Opiekuńczo-
Wychowawczych w Opolu, utworzenia jednostki organizacyjnej Miasta Opola pod
nazwą Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Nasz Dom" w Opolu oraz utworzenia
jednostki organizacyjnej Miasta Opola pod nazwą Centrum Obsługi Administracyjnej
Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Opolu
Na podstawie art. 9 ust. 1, art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h oraz pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), art. 12 pkt 8 lit. i oraz pkt
11 w związku z art. 92 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445), art. 11 ust. 2 i art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz.
1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz.
532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358) oraz art. 94 w związku z art. 180 pkt
8 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
(Dz. U. z 2015 r. poz. 332, poz. 1199) - Rada Miasta Opola uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XXXIV/525/12 Rady Miasta Opola z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie
reorganizacji Zespołu Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Opolu, utworzenia
jednostki organizacyjnej Miasta Opola pod nazwą Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza
„Nasz Dom” w Opolu oraz utworzenia jednostki organizacyjnej Miasta Opola pod nazwą
Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Opolu
wprowadza się następujące zmiany:
1) § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Centrum jest jednostką organizacyjną Miasta Opola, powołaną do obsługi
ekonomiczno – administracyjnej i organizacyjnej placówek opiekuńczowychowawczych:
1) Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Dom Dziecka” w Opolu,
2) Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Nasz Dom” w Opolu,
3) Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Mój Dom” w Opolu, prowadzonych
przez Miasto Opole.”;
2) Załącznik nr 3 do uchwały - Statut Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek
Opiekuńczo – Wychowawczych w Opolu otrzymuje brzmienie jak w załączniku do
niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Opola.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia
2016 roku.
 
Przewodniczący Rady
Marcin Ociepa
 
 
 
Załącznik do uchwały nr XVI/302/15
Rady Miasta Opola
z dnia 29 października 2015 r.
 
Statut Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
w Opolu
§ 1. Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Opolu,
zwane dalej „Centrum”, jest jednostką organizacyjną Miasta Opola, działającą jako jednostka
budżetowa, utworzoną w celu wspólnej obsługi ekonomiczno – administracyjnej
i organizacyjnej:
1) Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Dom Dziecka” w Opolu,
2) Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Nasz Dom” w Opolu,
3) Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Mój Dom” w Opolu.
§ 2. 1. Siedzibą Centrum jest Miasto Opole.
2. Na tablicy urzędowej oraz na pieczęciach podaje się nazwę: Centrum Obsługi
Administracyjnej Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Opolu.
§ 3. 1. Przedmiotem działalności Centrum jest obsługa ekonomiczno – administracyjna
i organizacyjna Placówek, o których mowa w § 1 pkt 1, 2 i 3.
2. Do zadań Centrum należy w szczególności:
1) prowadzenie gospodarki finansowej zgodnie z obowiązującymi przepisami,
2) organizowanie pracy w sposób zapewniający prawidłową realizację zadań powiatu
w zakresie instytucjonalnej pieczy zastępczej,
3) prowadzenie spraw kadrowych pracowników.
§ 4. 1. Działalnością Centrum kieruje Dyrektor, który ponosi odpowiedzialność za całokształt
funkcjonowania Centrum.
2. Dyrektor Centrum kieruje działalnością:
1) Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Dom Dziecka” w Opolu przy pomocy
wychowawcy,
2) Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Nasz Dom” w Opolu przy pomocy
wychowawcy,
3) Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Mój Dom” w Opolu przy pomocy
wychowawcy.
3. Dyrektor reprezentuje Centrum na zewnątrz, działając w granicach pełnomocnictw
udzielonych przez Prezydenta Miasta Opola.
§ 5. Szczegółowy zakres i zasady działania Centrum określa regulamin ustalony na zasadach
określonych w odrębnych przepisach.
§ 6. Zmiany w statucie dokonywane są w trybie właściwym dla jego nadania.

Załączniki

  UCHWAŁA NR XVI-302...W W OPOLU.pdf 182,44 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się